Regulamin Konkursu Matematyczne Preteksty


1. Wstęp.
2. Harmonogram XI edycji (2023/2024).
3. Punkty i ranking uczestników.
4. Nagrody dla uczestników.
5. Nagrody dla koordynatorów oraz dla szkół/przedszkoli.
6. Finanse.
7. Uwagi końcowe.


 

1. Wstęp.

1.1. Uczestnikiem Konkursu Matematyczne Preteksty (KMP) może być
1) uczeń szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub wychowanek przedszkola, albo innych typów placówek, odpowiadających wiekowo wcześniej wymienionym, oraz uczeń kształcony w systemie edukacji domowej – jeżeli nie jest studentem szkoły wyższej ani słuchaczem szkoły policealnej lub podobnej,
2) który zostanie prawidłowo zgłoszony, bezpośrednio u organizatora konkursu, i otrzyma swój indywidualny [identyfikator uczestnika],
3) za którego zostanie dokonana prawidłowa wpłata wpisowego (w poprawnej formie i we właściwym terminie).

1.1.a) Uczestnik może brać udział w konkursie:
albo w ramach placówki, w której się kształci/wychowuje (jako jej uczeń/wychowanek),
albo indywidualnie, bez przypisania do jakiejkolwiek placówki.

1.1.b) Z każdej placówki może startować dowolna liczba uczestników.

1.1.c) Uczestnicy mogą startować w ramach swojej placówki, jeżeli wcześniej taką placówkę zgłosi organizatorowi osoba, która będzie koordynatorem konkursu w tej placówce, a organizator przekaże takiemu koordynatorowi [identyfikator placówki].
Uczestnicy mogą brać udział w bieżącej edycji konkursu, jeżeli ich placówki zostały zgłoszone w terminie opisanym w harmonogramie aktualnej edycji.
Jeżeli ich placówki zostały zgłoszone po tym terminie, to mogą oni wziąć udział w konkursie od jego następnej edycji.

W każdej placówce konkursowej funkcjonuje jeden koordynator.
Może nim być nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik tej placówki, po uzyskaniu zgody dyrekcji.
Jedna osoba może być koordynatorem konkursu w kilku placówkach.

Koordynator zgłasza swoją placówkę wyłącznie przez formularz „Zgłoszenie placówki (szkoły/przedszkola/innej)” (prawe menu).
Zgłoszenia placówek są przyjmowane przez cały czas.

1.1.d) Osoba, która chce zostać uczestnikiem konkursu, musi zostać zgłoszona bezpośrednio u organizatora.
Osoby niepełnoletnie mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich rodziców (lub opiekunów prawnych).

1.1.e) Osoby, które zgłaszają uczestników startujących w ramach szkoły/przedszkola, muszą
1) wcześniej otrzymać [identyfikator placówki] – wyłącznie od swojego koordynatora (organizator konkursu nie będzie udzielał takich informacji indywidualnie) – a następnie
2) poprawnie wypełnić i wysłać formularz „Zgłoszenie uczestnika” (prawe menu).

1.1.f) Osoby, które zgłaszają uczestników startujących indywidualnie (bez przypisania do jakiejkolwiek placówki), muszą poprawnie wypełnić i wysłać formularz „Zgłoszenie uczestnika” (prawe menu).

1.1.g) Poprawnie zgłoszony uczestnik otrzymuje swój indywidualny [identyfikator uczestnika] (potrzebny m.in. do przesyłania odpowiedzi do zadań) – bezpośrednio od organizatora konkursu.
Uczestnik startujący w ramach szkoły/przedszkola może go również otrzymać od swojego koordynatora, kilka dni przed upływem terminu udzielania odpowiedzi do zadań I etapu konkursu.

1.2. Uczestnicy mogą rozwiązywać zadania I etapu bieżącej edycji konkursu, od chwili otrzymania dostępu do nich: 1) bezpośrednio od organizatora konkursu, albo 2) od koordynatora konkursu w swojej placówce. Dostęp do tekstów i zadań I etapu konkursu zostanie przekazany wyłącznie tym uczestnikom, za których została dokonana prawidłowa płatność.

1.2.a) Osoba zgłaszająca uczestnika oświadcza, że respektuje prawa autorskie i majątkowe do tekstów i zadań konkursowych. Będzie te treści wykorzystywała wyłącznie na własny użytek i nie będzie ich rozpowszechniała bez wcześniejszej zgody organizatora konkursu.

1.3. Konkurs Matematyczne Preteksty rozgrywany jest w następujących kategoriach uczestników:
przedszkole lub klasa 0 szkoły podstawowej – kategoria SP0,
klasa 1 szkoły podstawowej – kategoria SP1,
klasa 2 szkoły podstawowej – kategoria SP2,
klasa 3 szkoły podstawowej – kategoria SP3,
klasa 4 szkoły podstawowej – kategoria SP4,
klasa 5 szkoły podstawowej – kategoria SP5,
klasa 6 szkoły podstawowej – kategoria SP6,
klasa 7 szkoły podstawowej – kategoria SP7,
klasa 8 szkoły podstawowej – kategoria SP8,
klasa 1 szkoły ponadpodstawowej – kategoria PP1,
klasa 2 szkoły ponadpodstawowej – kategoria PP2,
klasa 3 szkoły ponadpodstawowej – kategoria PP3,
klasa 4 lub 5 szkoły ponadpodstawowej – kategoria PP4.

1.4. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie.
W przypadku uczestników kategorii SP0, SP1, SP2 lub SP3, rodzice lub inni opiekunowie mogą pomagać tylko przy czytaniu tekstu konkursowego i treści zadań, zarówo w pierwszym, jak i w drugim etapie konkursu.

1.5. Każdy uczestnik może konkurować również w kategoriach wyższych, niż jego właściwa kategoria konkursowa. Musi wówczas zostać dodatkowo zgłoszony w innych kategoriach konkursowych.
Może się tak stać 1) tylko w normalnym terminie oraz 2) pod warunkiem, że dodatkowe kategorie nie będą niższe, niż kategoria właściwa dla klasy, w której ta osoba uczy się aktualnie.

1.6. Uczestnik zgłoszony do kategorii niższej, niż jego właściwy poziom edukacyjny, podlega dyskwalifikacji przed drugim etapem konkursu lub podczas tego etapu.

1.7. Organizatorem Konkursu Matematyczne Preteksty jest firma MATEJUK EDUKACJA Marek Matejuk, z siedzibą w Polsce, w Wałbrzychu, przy ulicy Psie Pole 10 (matejuk.pl).

1.8. Ponieważ większość informacji konkursowych jest przekazywana drogą elektroniczną, to koordynator konkursu w placówce oraz osoba zgłaszająca uczestnika zobowiązują się do zapewnienia przyjmowania korespondencji od organizatora konkursu, do skrzynek e-mail, których adresy podają oni w formularzach zgłoszeniowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie informacji, treści lub materiałów, jeżeli skrzynka e-mail koordynatora lub osoby zgłaszającej uczestnika nie odbierze wiadomości wysłanej przez organizatora.
Raz wysłana wiadomość nie będzie ponawiana.


 

2. Harmonogram XI edycji (2023/2024).

2.1. Dostęp do zadań I etapu XI edycji konkursu będzie przekazywany od 18 listopada 2023 r., prawidłowo zgłoszonym i zweryfikowanym uczestnikom, za których została dokonana prawidłowa płatność.

2.2. Zgłoszenia uczestników konkursu nie będą przyjmowane po 5 stycznia 2024 r.
Uczestnicy startujący w ramach szkół/przedszkoli mogą wziąć udział w XI edycji konkursu, jeżeli zgłoszenia ich placówek wpłynęły najpóźniej do 2 stycznia 2024 r.

2.2.a) Wszelkie płatności za udział uczestników w konkursie muszą zostać dokonane najpóźniej do 8 stycznia 2024 r. (patrz – p. 6. Finanse.)

2.3. Około 3 stycznia 2024 r. uczestnicy, za których wcześniej dokonano prawidłowej płatności, otrzymają dostęp do Karty odpowiedzi do zadań I etapu konkursu.

2.3.a) Uczestnicy używają indywidualnych [identyfikatorów uczestników] od 9 stycznia 2024 r., do indywidualnego przesyłania odpowiedzi do zadań I etapu bieżącej edycji konkursu.
Odpowiedzi te przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz „Udzielanie odpowiedzi I etapu” (prawe menu).
Uczestnik może tylko jeden raz przesłać zestaw swoich odpowiedzi do zadań – w każdej kategorii, do której został wcześniej zgłoszony.
Ponownie przesłane uzupełnienia lub poprawki, wcześniej wysłanego zestawu odpowiedzi, w danej kategorii konkursowej, nie będą brane pod uwagę.
Ostateczny termin przesłania odpowiedzi w I etapie bieżącej edycji konkursu to 12 stycznia 2024 r.

2.4. Poprawne odpowiedzi do zadań I etapu zostaną udostępnione do 1 marca 2024 r., wraz z wynikami uczestników w I etapie konkursu, zawierającymi również informacje o kwalifikacjach do II etapu Konkursu.
Ewentualne odwołania od wyników I etapu mogą być składane do 4 marca 2024 r. W przypadku uczestników ze szkół/przedszkoli – wyłącznie przez ich koordynatorów.

2.5. II etap konkursu odbędzie się w środę 20 marca 2024 r., w godzinach: 10:00-11:30 i będzie miał formę jednorazowego testu pisemnego.
Odbędzie się on w tych placówkach, które w swoich miejscowościach (ewentualnie gminach lub powiatach) będą miały największe liczby uczestników I etapu lub uczestników zakwalifikowanych do II etapu.
Takie placówki przyjmują wówczas u siebie innych uczestników z okolicy, którzy również zakwalifikowali się do II etapu – wg informacji od organizatora.
Koordynatorzy z tych placówek otrzymają od organizatora szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzenia II etapu konkursu.

2.5.a) Ci uczestnicy II etapu konkursu, którzy biorą udział indywidualnie oraz ci, którzy biorą udział w ramach swojej placówki, ale jest ich mało, uczestniczą w II etapie konkursu w najbliższej placówce wskazanej przez organizatora.

2.5.b) Placówki specjalne, kształcące uczestników z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową itp., mogą organizować II etap konkursu u siebie, bez względu na liczbę jego uczestników, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody organizatora konkursu.

2.6. Poprawne odpowiedzi do zadań II etapu zostaną udostępnione do 20 maja 2024 r., wraz z wynikami uczestników II etapu konkursu, zawierającymi informacje o osobach nagrodzonych.
Ewentualne odwołania od wyników II etapu mogą być składane do 22 maja 2024 r. W przypadku uczestników ze szkół/przedszkoli – wyłącznie przez ich koordynatorów.

2.7. Nagrody zostaną przekazane najpóźniej do 7 czerwca 2024 r..

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych terminów.


 

3. Punkty i ranking uczestników.

3.1. Przystępując do konkursu, uczestnik otrzymuje punkty startowe.
Doliczane są mu one w I etapie konkursu, po udzieleniu odpowiedzi do przynajmniej jednego zadania.
Uczestnicy z kategorii od SP0 do SP4 otrzymują po 3 punkty startowe.

Liczba punktów startowych uczestnika z kategorii SP5 lub z kategorii starszej/wyższej, to różnica liczby 5 i jego oceny z matematyki, otrzymanej na koniec poprzedniego roku szkolnego, zgodnie ze świadectwem szkolnym.

Uczestnicy z lepszymi ocenami z matematyki szkolnej dają w ten sposób honorowe „fory” tym koleżankom i kolegom, którzy jeszcze nie ujawnili swoich talentów matematycznych, dodatkowo zachęcając ich do dobrego współzawodnictwa.

Uczestnik konkursu może mieć przyznane łącznie co najwyżej 3 punkty startowe.

3.2. Do liczby punktów startowych uczestnika dodaje się 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź.
Za każdą niepoprawną odpowiedź, uczestnicy kategorii SP0, SP1, SP2, SP3 i SP4 otrzymują 0 punktów, uczestnikom kategorii SP5, SP6, SP7 i SP8 odejmuje się 0,25 punktu, a uczestnikom pozostałych kategorii odejmuje się 0,5 punktu.

3.3. Uczestnicy starają się udzielić odpowiedzi do jak największej liczby zadań.
Zadania konkursu nie są uporządkowane zgodnie z rosnącym stopniem trudności, co oznacza, że po zadaniu trudnym, uczestnik może spotkać zadanie łatwe.

3.3.a) Do II etapu konkursu zostaje zakwalifikowanych 5% liczby wszystkich uczestników każdej kategorii konkursowej, którzy uzyskali w swojej kategorii najlepsze wyniki w Polsce.

3.3.b) Organizator może złagodzić lub zaostrzyć kryterium procentowe progu kwalifikacyjnego do II etapu.
W przypadku uczestników z równą liczbą punktów, może on także zastosować kryterium wieku.
Kwalifikowany jest wówczas uczestnik młodszy, o czym decyduje data jego urodzenia.

Jeżeli zaistnieje potrzeba zastosowania dodatkowego kryterium kwalifikacyjnego, to brany będzie pod uwagę czas przesłania zestawu odpowiedzi do zadań I etapu.
Kwalifikowany jest wówczas uczestnik, który przesłał odpowiedzi wcześniej.

3.4. Ci uczestnicy II etapu, którzy uzyskają największe liczby punktów w swojej kategorii, zostają zwycięzcami Konkursu Matematyczne Preteksty w tej kategorii.

Ci uczestnicy II etapu, którzy uzyskają największe liczby punktów w ramach klasyfikacji ogólnej, bez podziału na kategorie konkursowe, zostają zwycięzcami Konkursu Matematyczne Preteksty.

3.4.a) W każdej z wymienionych klasyfikacji II etapu, nagradzane są 3 pierwsze miejsca, mogące również być zajmowane „ex aequo”. Może tu być także zastosowane kryterium wieku, preferujące uczestników młodszych.

Organizator konkursu może przyznać także wyróżnienia innym uczestnikom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki.

3.4.b) Organizator konkursu może zmniejszyć liczbę nagradzanych miejsc w ramach każdej kategorii konkursowej, do zera włącznie.


 

4. Nagrody dla uczestników.

4.1. Najważniejszą nagrodą dla każdego uczestnika jest możliwość dodatkowego kształcenia umiejętności matematycznych – najważniejszego elementu edukacji matematycznej – bezcennych zarówno w szkole, jak i poza nią, w codziennym życiu.

4.2. Zwycięzcy II etapu konkursu i ewentualne wyróżnione osoby otrzymują dyplomy za wynik oraz nagrody rzeczowe lub finansowe.
Pozostali uczestnicy II etapu otrzymują dyplomy za udział w tym etapie konkursu.

4.3. Ponieważ środki finansowe na organizaję konkursu oraz na nagrody pochodzą z opłat z tytułu uczestnictwa, to nagrody zależą od liczby wszystkich uczestników.

4.4. Informacje o zwycięzcach i wyróżnionych uczestnikach podawane są na stronie internetowej konkursu.
Są to: imię i nazwisko, miejscowość (uczestnika lub jego placówki) oraz nazwa placówki uczestnika (jeżeli startuje on w ramach placówki).
Osoba zgłaszająca uczestnika wyraża zgodę na publikowanie tych danych.


 

5. Nagrody dla koordynatorów
oraz dla szkół/przedszkoli.

5.1. Najważniejszą nagrodą dla każdej placówki konkursowej i jej koordynatora jest umożliwienie swoim podopiecznym dodatkowego kształcenia umiejętności matematycznych i późniejsza radość z ich wyników szkolnych i egzaminacyjnych.
Organizator honoruje pracę koordynatora i jego placówki nagrodami, w miarę możliwości finansowych, wynikających z liczby uczestników.

5.2. Jeżeli w jakiejś kategorii konkursowej uczestniczy co najmniej 90% liczby wszystkich uczniów/wychowanków placówki, odpowiadających tej kategorii, to taka placówka może otrzymać dodatkową nagrodę – diagnozę umiejętności matematycznych tych jej uczniów/wychowanków.
Zawiera ona m.in. porównanie z wynikami ogólnopolskimi i regionalnymi, czyli bezcenne informacje przed przyszłymi egzaminami.
Informacje takie może otrzymać wyłącznie koordynator konkursu w tej placówce.

5.3. Placówka, z której startuje w I etapie lub zakwalifikuje się do II etapu konkursu największa liczba uczestników, spośród wszystkich okolicznych placówek, zostaje również nagrodzona prawem do organizacji II etapu konkursu i wykorzystania tego wydarzenia do swojej promocji w regionie.


 

6. Finanse.

6.1. Konkurs jest płatny, a środki na jego organizację oraz nagrody pochodzą głównie z opłat z tytułu uczestnictwa.
Jednorazowy koszt uczestnictwa w XI edycji konkursu, w jednej kategorii konkursowej, to:
20 zł dla uczestników startujących w ramach szkoły/przedszkola,
30 zł dla uczestników startujących indywidualnie, bez przypisania do jakiejkolwiek placówki.
Powyższe kwoty, lub ich wielokrotności, to kwoty uznania kont bankowych organizatora konkursu. Ewentualne opłaty i prowizje, związane z przelewem, ponosi nadawca/zleceniodawca takiego przelewu.

6.2. Opłaty wpisowego przyjmowane są wyłącznie przelewem na konto bankowe organizatora konkursu, zgodnie z otrzymaną od niego instrukcją.
Koszty udziału uczestników startujących w ramach placówek mogą być pokrywane również przez Rady Rodziców.
Błędnie dokonana wpłata może uniemożliwić udział uczestnika w konkursie.

6.3. Wszystkie wpłaty muszą zostać dokonane najpóźniej do 8 stycznia 2024 r., zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez organizatora konkursu.

6.4. W przypadku płatności dokonanych niezgodnie z instrukcjami organizatora konkursu, wpłaty mogą nie zostać właściwie zarejestrowane i zgłoszeni uczestnicy mogą zostać pozbawieni możliwości udziału w konkursie.

6.4.a) Ewentualne zwroty błędnych wpłat będą dokonywane po 30 czerwca 2024 r., wyłącznie w formie bankowego przelewu zwrotnego na konto, z którego dokonano opłaty za udział w konkursie.

6.4.b) Nie będą zwracane błędne wpłaty, które zostały dokonane bez wskazania konta bankowego nadawcy/zleceniodawcy (wpłaty gotówkowe w kasach banków, placówkach pocztowych, agencjach opłat itp.).

6.4.c) Błędna wpłata będzie zwrócona po jej pomniejszeniu o koszt wykonania przelewu z konta bankowego organizatora konkursu, jednak nie o mniej niż 10% wartości takiej błędnej wpłaty.

6.5. Dodatkowe środki finansowe mogą pochodzić również od firm i instytucji (matpret.pl/dla-firm-i-instytucji/).


 

7. Uwagi końcowe.

7.1. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji konkursu na terenie placówki, rozstrzyga koordynator konkursu na jej terenie.

7.2. Sprawy nieopisane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

7.3. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe, w szczególności do tekstów konkursowych oraz zadań, są zastrzeżone i należą do organizatora konkursu.

7.4. Dane osobowe koordynatorów konkursu, uczestników i osób, które ich zgłaszają, są chronione zgodnie z procedurami RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), opisanymi w polityce prywatności organizatora konkursu.

7.5. Organizator wierzy w to, że każdy uczestnik oraz jego rodzice lub opiekunowie wiedzą, iż niesamodzielne rozwiązywanie zadań jest kłamstwem wobec organizatora oraz oszustwem w stosunku do innych uczestników, więc żaden uczestnik na pewno nie będzie tak postępował (zgodnie z akceptacją p. 1.4. tego regulaminu).

Jeżeli jednak zdarzyłaby się sytuacja, wskazująca na taką właśnie niesamodzielną pracę, to organizator konkursu ma prawo do zweryfikowania wyników tej pracy, w dowolny, wybrany przez siebie sposób.
Potwierdzenie niesamodzielności pracy lub odmowa poddania się takiej weryfikacji, oznacza dyskwalifikację uczestnika lub przedszkola/szkoły.

7.6. Organizator zastrzega sobie – niewyłączne – prawo do życzenia wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom lub opiekunom jak najlepszej zabawy i jak najlepszych wyników, a koordynatorom konkursu – jak najlepszych efektów matematycznych ich uczestników, dostarczających olbrzymiej radości 🙂