Regulamin VII edycji (2019/2020)


1. Wstęp.
2. Harmonogram VII edycji (2019/2020).
3. Punkty i ranking uczestników.
4. Nagrody dla uczestników.
5. Nagrody dla koordynatorów oraz dla szkół/przedszkoli.
6. Finanse.
7. Uwagi końcowe.


 

1. Wstęp.

1.1. Uczestnikiem Konkursu Matematyczne Preteksty (KMP) może być
1) uczeń szkoły podstawowej, szkoły średniej lub wychowanek przedszkola, albo innych typów placówek edukacyjnych, odpowiadających wiekowo wcześniej wymienionym, oraz uczeń kształcony w systemie edukacji domowej – jeżeli nie jest studentem szkoły wyższej ani słuchaczem szkoły policealnej lub podobnej,
2) który zostanie prawidłowo zgłoszony, bezpośrednio u organizatora konkursu, i otrzyma swój indywidualny [identyfikator uczestnika],
3) za którego zostanie dokonana prawidłowa wpłata wpisowego (w poprawnej formie i we właściwym terminie).

1.1.a) Uczestnik może brać udział w konkursie:
albo w ramach placówki, w której się kształci/wychowuje (jako jej uczeń/wychowanek),
albo indywidualnie, bez przypisania do jakiejkolwiek placówki.

1.1.b) Z każdej placówki może startować dowolna liczba uczestników.

1.1.c) Uczestnicy mogą startować w ramach swojej placówki, jeżeli wcześniej taką placówkę zgłosi organizatorowi osoba, która będzie koordynatorem konkursu w tej placówce, a organizator przekaże takiemu koordynatorowi [identyfikator placówki].
W każdej placówce konkursowej funkcjonuje jeden koordynator. Może nim być nauczyciel/wychowawca lub inny pracownik tej placówki, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.
Jedna osoba może być koordynatorem konkursu w kilku placówkach.
Koordynator zgłasza placówkę wyłącznie poprzez formularz „Zgłoszenie szkoły/przedszkola z terenu Polski” albo „Zgłoszenie szkoły/przedszkola spoza terenu Polski” (łącze w prawym menu).

1.1.d) Osoba, która chce zostać uczestnikiem konkursu, musi zostać zgłoszona bezpośrednio u organizatora.
Osoby niepełnoletnie mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich rodziców (lub opiekunów prawnych).

1.1.e) Osoby, które zgłaszają uczestników startujących w ramach szkoły/przedszkola, muszą 1) wcześniej otrzymać [identyfikator placówki], wyłącznie od swojego koordynatora (organizator konkursu nie będzie udzielał takich informacji indywidualnie), a następnie 2) poprawnie wypełnić i wysłać formularz „Zgłoszenie uczestnika ze szkoły/przedszkola” (łącze w prawym menu).

1.1.f) Osoby, które zgłaszają uczestników startujących indywidualnie (bez przypisania do jakiejkolwiek placówki), muszą poprawnie wypełnić i wysłać formularz „Zgłoszenie uczestnika indywidualnego z terenu Polski” albo „Zgłoszenie uczestnika indywidualnego spoza terenu Polski” (łącze w prawym menu).

1.1.g) Poprawnie zgłoszony uczestnik otrzyma swój indywidualny [identyfikator uczestnika] (potrzebny do późniejszego przesyłania odpowiedzi do zadań), bezpośrednio od organizatora konkursu.
Może go otrzymać również od swojego koordynatora, kilka dni przed upływem terminu udzielania odpowiedzi do zadań I etapu konkursu.

1.2. Uczestnicy mogą rozwiązywać zadania I etapu bieżącej edycji konkursu, od chwili otrzymania dostępu do nich: 1) bezpośrednio od organizatora konkursu, albo 2) od koordynatora konkursu w swojej placówce. Dostęp do tekstów i zadań I etapu konkursu zostanie przekazany wyłącznie tym uczestnikom, za których została dokonana prawidłowa płatność.

1.2.a) Osoba zgłaszająca uczestnika oświadcza, że respektuje prawa autorskie i majątkowe do tekstów i zadań konkursowych. Będzie te treści wykorzystywała wyłącznie na własny użytek i nie będzie ich rozpowszechniała.

1.3. Konkurs Matematyczne Preteksty rozgrywany jest w następujących kategoriach uczestników:
z terenu Polski:
przedszkole lub klasa 0 szkoły podstawowej – kategoria SP0,
klasa 1 szkoły podstawowej – kategoria SP1,
klasa 2 szkoły podstawowej – kategoria SP2,
klasa 3 szkoły podstawowej – kategoria SP3,
klasa 4 szkoły podstawowej – kategoria SP4,
klasa 5 szkoły podstawowej – kategoria SP5,
klasa 6 szkoły podstawowej – kategoria SP6,
klasa 7 szkoły podstawowej – kategoria SP7,
klasa 8 szkoły podstawowej – kategoria SP8,
klasa 1 szkoły średniej, po szkole podstawowej – kategoria PP1,
klasa 1 szkoły średniej, po gimnazjum – kategoria PG1,
klasa 2 szkoły ponadgimnazjalnej – kategoria PG2,
klasa 3 lub 4 szkoły ponadgimnazjalnej – kategoria PG3.
spoza terenu Polski:
wiek 6 lat w 2019 roku – kategoria SP0,
wiek 7 lat w 2019 roku – kategoria SP1,
wiek 8 lat w 2019 roku – kategoria SP2,
wiek 9 lat w 2019 roku – kategoria SP3,
wiek 10 lat w 2019 roku – kategoria SP4,
wiek 11 lat w 2019 roku – kategoria SP5,
wiek 12 lat w 2019 roku – kategoria SP6,
wiek 13 lat w 2019 roku – kategoria SP7,
wiek 14 lat w 2019 roku – kategoria SP8,
wiek 15 lat w 2019 roku – kategoria PP1,
wiek 16 lat w 2019 roku – kategoria PG1,
wiek 17 lat w 2019 roku – kategoria PG2,
wiek 18, lub więcej, lat w 2019 roku, pamiętając o p. 1.1. 1) – kategoria PG3.

1.4. Uczestnicy rozwiązują zadania samodzielnie.
W przypadku uczestników kategorii SP0, SP1, SP2 lub SP3, rodzice lub inni opiekunowie mogą pomagać przy czytaniu tekstu konkursowego i treści zadań, zarówo w pierwszym, jak i w drugim etapie konkursu.

1.5. Jeżeli uczestnik uważa, że mógłby wygrać również w kategoriach wyższych, niż jego właściwa kategoria konkursowa, to może zostać dodatkowo zgłoszony w kilku innych kategoriach konkursowych – jako kilku różnych uczestników.
Może się tak stać 1) tylko w normalnym terminie oraz 2) pod warunkiem, że dodatkowe kategorie nie będą niższe, niż kategoria właściwa a) dla klasy, w której ta osoba uczy się aktualnie w Polsce, albo b) dla jej wieku, jeżeli ta osoba uczy się za granicą.

1.6. Jeżeli uczestnik zostanie zgłoszony do kategorii niższej, niż jego właściwy poziom edukacyjny (a) klasa, w której się uczy w Polsce lub b) wiek, jeżeli uczy się za granicą), to zostanie on zdyskwalifikowany przed drugim etapem konkursu lub podczas tego etapu.

1.7. Organizatorem i głównym sponsorem Konkursu Matematyczne Preteksty jest firma MATEJUK EDUKACJA Marek Matejuk, z siedzibą w Polsce, w Wałbrzychu, przy ulicy Wrocławskiej 45 (matejuk.pl).

1.8. Ponieważ część informacji konkursowych jest przekazywana pocztą elektroniczną, to koordynator konkursu w placówce oraz osoba zgłaszająca uczestnika zobowiązują się do zapewnienia przyjmowania korespondencji od organizatora konkursu, do skrzynek e-mail, których adresy podają oni w formularzach zgłoszeniowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie informacji, treści lub materiałów, jeżeli skrzynka e-mail koordynatora lub osoby zgłaszającej uczestnika nie odbierze wiadomości wysłanej przez organizatora.
Raz wysłana wiadomość nie będzie ponawiana.


 

2. Harmonogram VII edycji (2019/2020).

2.1. Koordynatorzy mogą zgłaszać swoje placówki od momentu uruchomienia formularzy „Zgłoszenie szkoły/przedszkola …” do 27 lutego 2020 r.
Uczestnicy mogą być zgłaszani od momentu uruchomienia ich formularzy zgłoszeniowych („Zgłoszenie uczestnika ze szkoły/przedszkola”, „Zgłoszenie uczestnika indywidualnego …”), do 3 marca 2020 r.

2.2. Dostęp do zadań I etapu konkursu będzie przekazywany od 28 stycznia 2020 r., tym uczestnikom, za których została dokonana prawidłowa płatność.

2.2.a) Wszelkie płatności za udział uczestników w konkursie muszą zostać dokonane najpóźniej do 5 marca 2020 r. (patrz – p. 6. Finanse.)

2.3. Około 29 lutego 2020 r. uczestnicy, za których wcześniej dokonano prawidłowej płatności, otrzymają dostęp do karty odpowiedzi do zadań I etapu konkursu.

2.3.a) Uczestnicy używają indywidualnych [identyfikatorów uczestników] od 3 marca 2020 r., do indywidualnego przesyłania odpowiedzi do zadań I etapu konkursu.
Uczestnik może tylko jeden raz przesłać zestaw swoich odpowiedzi do zadań, w tej kategorii, do której został wcześniej zgłoszony. Ponownie przesłane uzupełnienia lub poprawki, wcześniej wysłanego zestawu odpowiedzi w danej kategorii konkursowej, nie będą brane pod uwagę.

Ostateczny termin przesłania odpowiedzi w I etapie konkursu to 9 marca 2020 r.

2.4. Poprawne odpowiedzi do zadań I etapu zostaną udostępnione do 12 marca 2020 r.

2.4.a) Do 17 marca 2020 r. zostaną udostępnione wyniki uczestników w I etapie konkursu, wraz z informacją o osobach zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
Ewentualne odwołania od wyników I etapu mogą być składane do 20 marca 2020 r. W przypadku uczestników ze szkół/przedszkoli – wyłącznie przez ich koordynatorów.

2.5. II etap konkursu odbędzie się we wtorek 31 marca 2020 r., w godzinach: 10:00-11:30 i będzie miał formę jednorazowego testu pisemnego.
Odbędzie się on w tych placówkach, które będą miały największe liczby uczestników zakwalifikowanych do II etapu konkursu, w swoich miejscowościach (ewentualnie gminach lub powiatach).
Może się on odbywać również w tych placówkach, które będą miały co najmniej pięciu uczestników II etapu, pod warunkiem uzyskania zgody organizatora konkursu.
Takie placówki przyjmują wówczas u siebie innych uczestników z tej okolicy, którzy również zakwalifikowali się do II etapu – wg informacji od organizatora.
Koordynatorzy z tych placówek otrzymają od organizatora szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzenia II etapu konkursu.

2.5.a) Ci uczestnicy II etapu konkursu, którzy biorą udział indywidualnie oraz ci, którzy biorą udział w ramach swojej placówki, ale jest ich mało, uczestniczą w II etapie konkursu w najbliższej placówce wskazanej przez organizatora.

2.5.b) Placówki specjalne, kształcące uczestników z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową itp., mogą organizować II etap konkursu u siebie, bez względu na liczbę jego uczestników, pod warunkiem uzyskania zgody organizatora konkursu.

2.5.c) Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu oraz ich koordynatorzy otrzymają szczegółowe informacje dotyczące udziału w tym etapie konkursu.

2.6. Poprawne odpowiedzi do zadań II etapu zostaną udostępnione do 15 kwietnia 2020 r.

Do 18 kwietnia 2020 r. zostaną udostępnione wyniki uczestników II etapu konkursu, wraz z informacją o osobach nagrodzonych.
Ewentualne odwołania od wyników II etapu mogą być składane do 21 kwietnia 2020 r. W przypadku uczestników ze szkół/przedszkoli – wyłącznie przez ich koordynatorów.

2.7. Nagrody zostaną przekazane najpóźniej do 19 czerwca 2020 r., wraz z protokołem ich odbioru, który należy odesłać organizatorowi, po dokładnym wypełnieniu.
W przypadku braku zwrotu podpisanego protokołu w ciągu 14 dni od daty odbioru, organizator ma prawo wystawić nagrodzonemu lub placówce koordynatora, fakturę za wysłane nagrody.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych terminów.


 

3. Punkty i ranking uczestników.

3.1. Przystępując do konkursu, uczestnik otrzymuje punkty startowe. Doliczane są mu one po udzieleniu odpowiedzi do przynajmniej jednego zadania.
Uczestnicy z kategorii od SP0 do SP4 otrzymują po 3 punkty startowe.

Liczba punktów startowych uczestnika z Polski, z kategorii SP5 lub z kategorii starszej, to różnica liczby 5 i jego oceny z matematyki, otrzymanej na koniec poprzedniego roku szkolnego, zgodnie ze świadectwem szkolnym.

Liczba punktów startowych uczestnika zza granicy, z kategorii SP5 lub z kategorii starszej, jest obliczana przez organizatora tak, jak dla uczestników z Polski, po przeskalowaniu zakresu ocen szkolnych takiego uczestnika, do polskich ocen szkolnych (6, 5, 4, 3, 2, 1 – od najwyższej do najniższej).

Uczestnicy z lepszymi ocenami z matematyki szkolnej dają w ten sposób honorowe „fory” tym koleżankom i kolegom, którzy jeszcze nie ujawnili swoich talentów matematycznych, dodatkowo zachęcając ich do dobrego współzawodnictwa.

3.1.a) Ci uczestnicy, którzy mają mniej niż 3 punkty startowe, mogą zdobyć dodatkowe takie punkty, pod warunkiem zaproszenia swoich rywali do udziału w konkursie.
Jeżeli od 5 do 9 uczestników potwierdzi w swoich zgłoszeniach, że konkurs polecił im ten sam uczestnik, to ów uczestnik otrzyma 1 dodatkowy punkt startowy.
Jeżeli od 10 do 19 uczestników potwierdzi w swoich zgłoszeniach, że konkurs polecił im ten sam uczestnik, to ów uczestnik otrzyma 2 dodatkowe punkty startowe.
Jeżeli 20 lub więcej uczestników potwierdzi w swoich zgłoszeniach, że konkurs polecił im ten sam uczestnik, to ów uczestnik otrzyma 3 dodatkowe punkty startowe.

Uczestnik konkursu może mieć przyznane łącznie co najwyżej 3 punkty startowe.

3.2. Do liczby punktów startowych uczestnika dodaje się 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź.
Za każdą niepoprawną odpowiedź, uczestnicy kategorii SP0, SP1, SP2, SP3 i SP4 otrzymują 0 punktów, uczestnikom kategorii SP5, SP6, SP7 i SP8 odejmuje się 0,25 punktu, a uczestnikom pozostałych kategorii odejmuje się 0,5 punktu.

3.3. Uczestnicy starają się udzielić odpowiedzi do jak największej liczby zadań.
Zadania konkursu nie są uporządkowane zgodnie z rosnącym stopniem trudności, co oznacza, że po zadaniu trudnym, uczestnik może spotkać zadanie łatwe.

3.3.a) Do II etapu konkursu zostaje zakwalifikowanych:
1) 5% liczby wszystkich uczestników każdej kategorii konkursowej, którzy uzyskali w swojej kategorii najlepsze wyniki, w skali kraju, w którym mieszkają,
2) 5% liczby uczestników każdej kategorii konkursowej, pomniejszonej o liczbę uczestników zakwalifikowanych w ramach wyżej wymienionej puli, opisanej w p. 1), którzy uzyskali w swojej kategorii najlepsze wyniki, w skali swojej placówki.

3.3.b) Organizator może złagodzić lub zaostrzyć kryterium procentowe progu kwalifikacyjnego do II etapu. Może on także zastosować kryterium wieku, w przypadku uczestników z równą liczbą punktów. Kwalifikowany jest wówczas uczestnik młodszy, o czym decyduje data jego urodzenia.

Jeżeli zaistnieje potrzeba zastosowania dodatkowego kryterium kwalifikacyjnego, to brany będzie pod uwagę czas przesłania zestawu odpowiedzi do zadań I etapu. Kwalifikowany jest wówczas uczestnik, który przesłał odpowiedzi wcześniej.

3.4. Ci uczestnicy II etapu, którzy uzyskają największe liczby punktów w swojej kategorii, zostają zwycięzcami Konkursu Matematyczne Preteksty w tej kategorii.

Ci uczestnicy II etapu, którzy uzyskają największe liczby punktów w ramach klasyfikacji ogólnej, bez podziału na kategorie konkursowe, zostają zwycięzcami Konkursu Matematyczne Preteksty.

W każdej z wymienionych klasyfikacji nagradzane są 3 pierwsze miejsca, mogące również być zajmowane „ex aequo”. Może tu być także zastosowane kryterium wieku, preferujące uczestników młodszych.

Organizator konkursu może przyznać także wyróżnienia innym uczestnikom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki.


 

4. Nagrody dla uczestników.

4.1. Najważniejszą nagrodą dla każdego uczestnika jest możliwość kształcenia umiejętności matematycznych – bezcennych zarówno w edukacji szkolnej, jak i poza nią, w codziennym życiu – podczas zabawy unikalnymi zadaniami, specjalnie opracowanymi tak, żeby umiejętności nabyte podczas ich rozwiązywania dawały bardzo dobre efekty edukacyjne.
Kształcenie to odbywa się pod kierunkiem współautora najlepszego podręcznika do matematyki w Europie.

4.2. Zwycięzcy II etapu konkursu i ewentualne wyróżnione osoby otrzymują dyplomy za wynik oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy II etapu otrzymują dyplomy za udział w tym etapie konkursu.

4.3. Ponieważ środki finansowe na organizaję konkursu oraz na nagrody pochodzą z opłat z tytułu uczestnictwa, to nagrody zależą od liczby wszystkich uczestników.
Wśród nagród mogą znaleźć się pomoce dydaktyczne, książki lub upominki, kupione przez organizatora konkursu lub ufundowane przez firmy wspierające.

4.4. Informacje o zwycięzcach i wyróżnionych uczestnikach podawane są na stronie internetowej konkursu. Są to: imię i nazwisko, kraj zamieszkania (jeżeli jest inny, niż Polska), miejscowość (uczestnika lub jego placówki) oraz ewentualnie nazwa placówki uczestnika (jeżeli startuje on w ramach placówki).
Osoba zgłaszająca uczestnika wyraża zgodę na publikowanie tych danych.

4.5. Organizator konkursu jest wdzięczny za każde dobre słowo, życzliwość i wsparcie. Osoby zgłaszające uczestników, którzy polecą Konkurs Matematyczne Preteksty najliczniejszym grupom innych uczniów, którzy nie uczestniczyli w poprzedniej edycji konkursu, otrzymają nagrody dla „Najlepszych popularyzatorów Konkursu Matematyczne Preteksty wśród uczestników”.
Stanie się tak, jeżeli uczestnicy korzystający z ich polecenia, potwierdzą ten fakt w formularzu zgłoszeniowym, wpisem w polu „Z polecenia”.


 

5. Nagrody dla koordynatorów
oraz dla szkół/przedszkoli.

5.1. Organizator honoruje pracę przy konkursie nagrodami dla koordynatorów oraz dla ich placówek.
Placówki uczestników konkursu mają prawo do wybrania dla siebie nagród, do wysokości 5% sumy wpłat wpisowego, dokonanych przez uczestników z tych placówek.
Koordynatorzy mają prawo do wybrania dla siebie nagród, 1) do wysokości 5% sumy wpłat wpisowego, dokonanych z ich placówek oraz 2) do wysokości 3% sumy wpłat wpisowego, dokonanych z placówek, które przystąpiły do konkursu z ich polecenia (potwierdzonego w formularzu zgłoszeniowym, wpisem w polu „Z polecenia”).
Organizator konkursu przedstawi zestawy nagród do wyboru, po otrzymaniu i zweryfikowaniu wszystkich wpłat i zgłoszeń.

5.2. Placówka, w której liczba uczestników jakiejś kategorii konkursowej wyniesie co najmniej 90% liczby wszystkich uczniów/wychowanków tej placówki, odpowiadających tej właśnie kategorii konkursowej, otrzyma dodatkową nagrodę – procentową analizę statystyczną wyników swoich uczniów/wychowanków z tej kategorii konkursowej, w I etapie konkursu, czyli diagnozę umiejętności matematycznych tych jej uczniów/wychowanków.
Informacje takie otrzyma wyłącznie koordynator konkursu w tej placówce.

5.3. Placówka, z której zakwalifikuje się do II etapu konkursu największa liczba uczestników, spośród wszystkich okolicznych placówek, zostaje nagrodzona prawem do organizacji II etapu konkursu i wykorzystania tego wydarzenia do swojej promocji w regionie.

5.4. Organizator konkursu jest wdzięczny za każde dobre słowo, życzliwość i wsparcie. Koordynatorzy, którzy polecą Konkurs Matematyczne Preteksty najliczniejszym grupom innych placówek, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji konkursu, otrzymają nagrody dla „Najlepszych popularyzatorów Konkursu Matematyczne Preteksty wśród koordynatorów”.
Stanie się tak, jeżeli koordynatorzy korzystający z ich polecenia, potwierdzą ten fakt w formularzu zgłoszeniowym, wpisem w polu „Z polecenia”.


 

6. Finanse.

6.1. Konkurs jest płatny, a środki na jego organizację oraz na nagrody pochodzą z opłat z tytułu uczestnictwa.
Jednorazowy koszt uczestnictwa, w jednej kategorii konkursowej, to:
10 zł dla osób mieszkających na terenie Polski,
3 EUR lub 3,5 USD dla osób mieszkających w Europie, poza terenem Polski,
6 USD dla osób mieszkających poza Europą.
Powyższe kwoty, lub ich wielokrotności, to kwoty uznania kont bankowych organizatora konkursu. Ewentualne opłaty i prowizje, związane z przelewem, ponosi nadawca takiego przelewu.

6.1.a) Uczestnicy startujący indywidualnie, dokonują opłaty wpisowego wyłącznie przelewem na konto bankowe organizatora konkursu, zgodnie z otrzymaną od niego instrukcją.
Błędnie dokonana wpłata może uniemożliwić udział uczestnika w konkursie.

6.2. O sposobie dokonywania płatności za udział uczestników, startujących w ramach szkoły/przedszkola, decyduje koordynator konkursu w swojej placówce.

6.2.a) Jeżeli koordynator 1) dopuszcza możliwość, albo 2) wymaga wyłącznie – samodzielnej wpłaty za udział uczestnika, startującego w ramach jego placówki, to osoba zgłaszająca uczestnika 1) może, albo 2) musi dokonać przelewu na konto bankowe organizatora konkursu.
Organizator konkursu przekaże szczegółowe instrukcje dotyczące takiego przelewu.
Błędnie dokonana wpłata może uniemożliwić udział uczestnika w konkursie.

6.2.b) Jeżeli koordynator zbiera od uczestników ze swojej placówki, opłaty za ich udział w konkursie, w formie gotówkowej, to dokonuje on wpłat zbiorczych – częściowych lub jednorazowej – zgodnie z instrukcją otrzymaną od organizatora.
Błędnie dokonane wpłaty mogą uniemożliwić udział w konkursie uczestników startujących z jego placówki.
Brak pełnej sumy opłat gotówkowych zebranych od uczestników z danej placówki, w wymaganym terminie, może spowodować nierozpatrywanie odpowiedzi przesłanych przez uczestników z tej placówki.

6.2.c) Jeżeli jakąś część opłaty za udział uczestników, startujących w ramach placówki, wnosi Rada Rodziców albo inna instytucja, dla której potrzebna będzie faktura VAT, to dane tej instytucji muszą zostać podane przy zgłoszeniu szkoły/przedszkola do konkursu.
W tytule takiego przelewu należy podać informacje wskazane w instrukcji od organizatora.
W przeciwnym wypadku faktura nie będzie mogła być wystawiona.

6.3. Wszystkie wpłaty muszą zostać dokonane najpóźniej do 5 marca 2020 r., zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez organizatora konkursu.

6.4. W przypadku płatności dokonanych niezgodnie z instrukcjami organizatora konkursu, wpłaty mogą nie zostać właściwie zarejestrowane i zgłoszeni uczestnicy mogą zostać pozbawieni możliwości udziału w konkursie.

6.4.a) Zwroty błędnych wpłat będą dokonywane od 7 do 14 lipca 2020 r., wyłącznie w formie bankowego przelewu zwrotnego, na konto bankowe, z którego dokonano opłaty za udział w konkursie.

6.4.b) Nie będą zwracane błędne wpłaty indywidualne, które zostały dokonane bez wskazania konta bankowego nadawcy/zleceniodawcy (wpłaty gotówkowe w kasach banków, placówkach pocztowych, agencjach opłat itp.).

6.4.c) Błędna wpłata będzie zwrócona po jej pomniejszeniu o koszt wykonania przelewu z konta bankowego organizatora konkursu, jednak nie o mniej niż 10% wartości takiej błędnej wpłaty.


 

7. Uwagi końcowe.

7.1. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji konkursu na terenie placówki, rozstrzyga koordynator konkursu.

7.2. Sprawy nieopisane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

7.3. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe, w szczególności do tekstów konkursowych oraz zadań, są zastrzeżone i należą do organizatora konkursu.

7.4. Dane osobowe koordynatorów konkursu, uczestników i osób, które ich zgłaszają, są chronione zgodnie z procedurami RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), opisanymi w polityce prywatności organizatora konkursu.

7.5. Organizator wierzy w to, że każdy uczestnik oraz jego rodzice lub opiekunowie wiedzą, iż niesamodzielne rozwiązywanie zadań jest kłamstwem wobec organizatora oraz oszustwem w stosunku do innych uczestników, więc żaden uczestnik na pewno nie będzie tak postępował (zgodnie z akceptacją p. 1.4. tego regulaminu).

Jeżeli jednak zdarzyłaby się sytuacja, wskazująca na taką właśnie niesamodzielną pracę, to organizator konkursu ma prawo do zweryfikowania wyników tej pracy, w dowolny, wybrany przez siebie sposób.
Potwierdzenie niesamodzielności pracy lub odmowa poddania się takiej weryfikacji, oznacza dyskwalifikację uczestnika lub przedszkola/szkoły.

7.6. Organizator zastrzega sobie – niewyłączne – prawo do życzenia wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom lub opiekunom jak najlepszej zabawy i jak najlepszych wyników, a koordynatorom konkursu – jak największej liczby uczestników, dostarczających olbrzymiej radości 🙂