Konkurs Matematyczne Preteksty

czyli ogólnopolska zabawa matematyczna z elementami rywalizacji1/9. Innowacyjny i efektywny

Piotr i Marysia z I edycji konkursu Jest on inny niż większość dotychczas zainicjowanych i funkcjonujących konkursów matematycznych czy olimpiad. Popularyzuje matematykę na poziomie szkolnym, ale w formie niespotykanej dotąd nigdzie w Polsce (a być może poza granicami również). Jego największym wyróżnikiem są jedyne w swoim rodzaju teksty i zadania oraz organizacja.

Mogą brać w nim udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz najstarsi przedszkolacy, bez względu na poziom swoich początkowych umiejętności matematycznych.

Całość jest tak skonstruowana, że poza najważniejszą rzeczą – sprawianiem czystej radości z zabawy matematyką – konkurs dotyka takich niuansów i kształci takie umiejętności, które umożliwiają bardziej efektywne funkcjonowanie w świecie, a w szkole pozwalają osiągać bardzo dobre wyniki.

Jednym z ostatnich, statystycznie potwierdzonych, „ubocznych” efektów edukacyjnych jest wynik uczestników kursów przygotowujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty 2019. Najważniejszą częścią tych kursów było rozwiązywanie nietypowych i różnorodnych zadań konkursu.
Choć kursy trwały krótko (około 20 spotkań), uczestnicy pochodzili z różnych miejsc i z różnych szkół oraz byli różnie uczeni, to średni wynik wszystkich uczestników tych kursów to 80,(2)%, przy średniej krajowej 45%.

Teksty i zadania konkursu układa autor projektu Matematyczne Preteksty.2/9. Ważne dla szkoły/przedszkola i uczniów

1. Tekst rozpoczynający zabawę oraz nieformalny, „literacki” styl zadań, dotyczące sytuacji bliskich uczestnikom, obniżają lęk przed matematyką.
2. Dodatkowo, specjalny system punktacji „wsparcie na starcie” w rzeczywisty sposób wspiera uczestników ze słabszymi ocenami szkolnymi, którym honorowe „fory” dają uczniowie z lepszymi ocenami z matematyki.

Dzięki powyższym argumentom, udział w konkursie mogą wziąć wszyscy podopieczni każdej placówki.
Przy czym – ze względu na specyficzną organizację – w żaden sposób nie dokłada to dodatkowej pracy koordynatorowi konkursu, czy placówce (niepełnoletnich uczestników zgłaszają ich rodzice, a dorośli uczestnicy zgłaszają się sami).

Od momentu udostępnienia zadań bieżącej edycji, uczestnicy mają kilkadziesiąt dni na ich rozwiązywanie. Robią to gdzie chcą i kiedy chcą. Najmłodszym uczestnikom pomagają rodzice.
Po kilkudziesięciu dniach, uczestnicy mogą, przez około tydzień, udzielać odpowiedzi z dowolnego miejsca na świecie, poprzez formularz internetowy.

Dzięki takiemu podejściu, bez znaczącego nakładu pracy, szkoła/przedszkole uruchamia dodatkową aktywność matematyczną dla wszystkich uczniów/wychowanków, trwającą co najmniej kilkadziesiąt dni (bardzo trwały efekt edukacyjny), w zakresie, z którym mają oni najwięcej problemów (tzw. „zadania z treścią”).
I nie jest ważne, kto wygrywa – ważne, żeby wszyscy grali z zaangażowaniem.
Efektem jest podniesienie poziomu edukacji matematycznej wszystkich uczniów/wychowanków placówki.

Po I etapie Konkursu, koordynator otrzymuje wyniki wszystkich uczestników ze swojej placówki. To materiał diagnostyczny, na który nie trzeba przeznaczać żadnego dodatkowego czasu i żadnej dodatkowej pracy.3/9. Dlaczego Matematyczne Preteksty

Ponieważ większość uczniów inaczej reaguje na zadanie np. takie:
„Znajdź punkty wspólne wykresu funkcji y=-2x-13 z osiami układu współrzędnych. Oblicz odległość punktu A(-8;5) od jej wykresu. Podaj …”,
niż na zadanie np. takie:
„Dzielny traper Ben Rozumek, dowiedziawszy się o planowanym ataku bandytów na wioskę swych przyjaciół, Indian z plemienia Czarnych Stóp, wyrusza z miasta Town, leżącego …”.

W większości przypadków, przy zadaniu o Benie pojawia się zaskoczenie, uśmiech i … olbrzymie zaangażowanie(!) w rozwiązanie problemu, nawet przez tych, którzy „standardowe” lekcje matematyki bardzo ciężko przeżywają.
Pojawia się niezwykła motywacja!

Konkurs nie stawia widocznych, formalnych barier początkowych. Każdy uczestnik jest w stanie rozwiązać przynajmniej kilka jego zadań.

Uczy dostrzegania matematyki również poza szkołą oraz kształci – poprzez sytuacje bliskie uczestnikom – nieszablonowe myślenie matematyczne, czyli to, z czym spora ich grupa ma największe problemy.

Akademia Umiejętności Matematycznych Dodatkowo ugruntowuje on umiejętności matematyczne, przed Sprawdzianami kompetencji, Egzaminem ósmoklasisty, wcześniej – Egzaminem gimnazjalnym, czy Maturą. Odbywa się to w atmosferze dużo większej, pozytywnej motywacji(!), po której z pewnością można oczekiwać lepszych efektów, niż w przypadku robienia tego z przymusu.

Analiza sprawozdań CKE z większości wyżej wymienionych egzaminów, z kilku ostatnich lat, pokazuje, że „najbardziej niepokojące są jednak wyniki uzyskane za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce”, a uczniowie „gorzej rozwiązują zadania otwarte, wymagające twórczego, niealgorytmicznego myślenia”.
Nasze zadania na pewno łączą wiedzę z praktyką, a do ich rozwiązywania potrzeba twórczego, niealgorytmicznego, logicznego myślenia, czyli umiejętności matematycznych.
Wyprowadzają one uczniów w pole … matematyki!4/9. Rozwijanie twórczości matematycznej

Wszyscy uczestnicy (przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich) rozwiązują ten sam zestaw zadań.
Każdy stara się rozwiązać ich jak najwięcej, żeby zdobyć jak najwięcej punktów w swojej kategorii konkursowej.
Zaangażowany uczestnik próbuje więc rozwiązywać każde zadanie.

Może się wówczas zdarzyć, że – nie wiedząc o tym – rozwiąże on zadanie z teoretycznie wyższego poziomu edukacyjnego, niż ten, na którym jest w szkole.
W standardowej sytuacji szkolnej, być może nigdy by to nie nastąpiło, bo nieczęsto np. siódmoklasista sięga po zadania z klasy ósmej lub ze szkoły średniej.
Podczas pretekstowych kółek matematycznych, zaciekawieni problemem uczniowie szkół podstawowych prosili o wyjaśnienie np. podstaw trygonometrii.

Jeżeli taki uczestnik trafi na zbyt trudne zadanie, choć jego treść na to początkowo nie wskazywała, i nie rozwiąże go w całości, to i tak wszystko, co działo się podczas tej próby, bardzo wzbogaciło go matematycznie.
Może się również zdarzyć, że zada on sobie wówczas pytanie „Co muszę wiedzieć/co muszę zrobić, żeby rozwiązać problem?” i zacznie szukać rozwiązania – badać sytuację.

Dodatkową, początkowo ukrytą, porcją zadań jest … karta odpowiedzi.
Często zawiera ona np. 2 lub 3 warianty odpowiedzi twierdzącej, bądź przeczącej, na pytanie „Czy …”, postawione w zadaniu. Każdy wariant ma jednak inne uzasadnienie i tylko jeden jest dokładną odpowiedzią na zadane pytanie.
Żeby dokonać właściwego wyboru, uczestnik konkursu musi więc wykonać jeszcze jeden wysiłek, żeby bardzo dokładnie przeanalizować odpowiedzi pod względem logicznym.5/9. Odkrywanie ukrytych talentów

Z wielu rozmów z nauczycielami, odbytych podczas kilkuset naszych warsztatów, przeprowadzonych w różnych miejscach Polski, wynika, że dostarczając uczniom różnych bodźców pozalekcyjnych, możemy odkryć u nich takie umiejętności matematyczne, których nie spodziewalibyśmy się, sądząc po ich dotychczasowych ocenach szkolnych.

Dajmy im więc szansę w innej sytuacji, niż lekcje szkolne, czy konkursy podobne treściami do zadań często w szkole spotykanych! Niech odkryją przed nami swoje matematyczne talenty w sytuacjach nietypowych!6/9. Zmiana edukacyjna

Akademia Umiejętności Matematycznych

W naszej zabawie zachęcamy wszystkich uczniów, do spojrzenia na matematykę szkolną z innego punktu widzenia i przekonania się, że jest ona prosta, piękna, interesująca i radosna, a zabawa nią może sprawiać sporo frajdy i satysfakcji.
Szersze otwarcie się na matematykę jest najważniejszym efektem naszej zabawy, bo pozwala uwierzyć we własne siły, a więc daje najlepszą motywację do pokonywania trudności i totalną zmianę w podejściu do przedmiotu

Wzrost efektów kształcenia ogólnego jest jedną z najbardziej oczywistych korzyści.
Uczniowie chcący(!) pobawić się w naszym konkursie, z pewnością poprawią swoją zażyłość z Królową Nauk, a co za tym idzie, osiągną lepsze efekty także z pozostałych przedmiotów. Jak wiadomo, osoby zaprzyjaźnione z logicznym myśleniem zazwyczaj nie mają problemów z większością przedmiotów w szkole.7/9. Wyzwania

1. Często w jednym zadaniu trzeba wykorzystać wiedzę i umiejętności z wielu działów matematyki, bez wskazówek, z których z tych działów.
Kształcone w ten sposób umiejętności łączenia wielu faktów są bezcenne w życiu i podczas sprawdzianów, a szczególnie podczas tych najważniejszych – Egzaminu ósmoklasisty i Matury.

2. Zadania konkursowe są: i bardzo łatwe, i średnio-trudne i bardzo trudne.
Choć na ich rozwiązywanie uczestnicy mają często kilkadziesiąt dni, to w dotychczasowej historii naszej zabawy, nikomu nie udało się uzyskać maksymalnej liczby punktów na żadnym z etapów konkursu.
Najstarszych uczestników (a szczególnie maturzystów) zapraszamy więc do złamania tej reguły.8/9. Wzmocnienie więzi rodzinnych

Pierwszy etap Konkursu jest w dużej części etapem „rodzinnym”, ponieważ to rodzice m. in. zgłaszają do udziału w Konkursie swoje niedorosłe dzieci, a najmłodszym uczestnikom czytają teksty konkursowe i treści zadań.
Jak wiadomo, najcenniejsza dla dzieci jest miłość rodziców, której jednym z przejawów jest poświęcany dzieciom czas. 
 

Zapraszamy szkoły i przedszkola do udziału w Konkursie!

Rodzice niepełnoletnich uczestników i dorośli uczestnicy samodzielnie zgłaszają udział w Konkursie przez Internet.
Wcześniej muszą oni jedynie otrzymać aktualny [identyfikator placówki] od koordynatora Konkursu w swojej szkole/przedszkolu.

Maksymalnie uprościliśmy pracę koordynatora Konkursu.
Start do I etapu to kilka minut przy komputerze oraz przekazanie rodzicom i uczniom zaproszenia.

Doceniamy dodatkową pracę koordynatora i placówki i honorujemy je nagrodami (szczegóły w Regulaminie konkursu).

System obsługujący Konkurs został tak pomyślany, aby koordynator miał jak najmniej pracy.
Nie musi on przyjmować „ręcznie” zgłoszeń uczestników, a potem porządkować ich oraz nie musi zgłaszać później list uczestników organizatorowi.
System zbiera i porządkuje dane za koordynatora oraz tworzy listy uczestników.

Koordynator nie zbiera pieniędzy od uczestników.
Opłat wpisowego dokonują osoby zgłaszające, przelewem na konto bankowe.


Pierwsze kroki nowego koordynatora Konkursu:

1) w dowolnym momencie zarejestrować nową placówkę konkursu, wypełniając formularz „Zgłoszenie szkoły/przedszkola”;

2) przed rozpoczęciem nowej edycji konkursu, koordynator przekazuje informację o niej rodzicom niedorosłych uczniów lub uczniom dorosłym, aby mogli samodzielnie dokonywać indywidualnych zgłoszeń uczestników (szczegóły nowej edycji przekażemy odpowiednio wcześnie).

WAŻNE!
Dokładny harmonogram i inne informacje znajdują się również w Regulaminie bieżącej edycji konkursu.